Certifiering

Varim ställer krav på sina medlemsföretag. Certifieringskraven innebär att företaget:

  • har ett dokumenterat kvalitetssystem
  • har en dokumenterad miljöpolicy och en person som är miljöansvarig
  • använder ledande teknik
  • arbetar aktivt för en bra vattenkvalitet
  • genomgår kontinuerligt utbildning
  • arbetar för ett hållbart samhälle
  • är väletablerade och har mångårig erfarenhet
  • har en dokumenterad välskött ekonomi
  • ingår i värdekedjan för industriell och kommunal vattenrening
  • följer TEBAB:s vid var tid gällande konkurrensrättsliga uppförandekod

Varims styrelse övervakar att kvalitetskraven uppfylls och agerar i händelse av tveksamheter påtalas.