LCC - livscykelkostnad

LCC, livscykelkostnad, är ett sätt att få grepp om totalkostnaden. Varim har tagit fram en LCC-modell för kommunal och industriell upphandling.

LCC är ett objektivt sätt att ta hänsyn till både ekonomiska och miljömässiga värden under hela drifttiden för ett system, något som påverkar totalkostnaden för systemet. För att säkerställa att den bästa och mest långsiktiga lösningen väljs är det viktigt att välja produkter och tjänster baserat på fler variabler än inköpspriset. Här kan du läsa en introduktion till LCC.

LCC-modellen, framtaget av Europump/Hydraulic Institute, består av åtta delar (moduler) som innefattar kostnaderna för investering, drift, underhåll och miljöpåverkan. VARIM har initialt valt att fokusera på investeringskostnader (för produkt och installation) samt energikostnader för att underlätta och snabbt få igång användandet av modellen. Därmed blir beräkningarna enklare. Investerings- och energikostnader är de enskilt största modulerna och står för över 50 procent av totaltkostnaden i en investering.

Det finns viktiga parametrar som först och främst måste anges av kunden:

  • Räntesats
  • Inflation
  • Energipris
  • Drifttimmar
  • Livslängd

Parametrarna räntesats och inflation finns normalt klart definierade hos beställaren. Energipriset är hämtat från Svenskt Vattens VASS-statistik och utgör kommunernas genomsnittspris för år 2005. Nedanstående standardvärden för räntesats, inflation och energipris används som utgångsvärden i VARIM’s LCC-beräkning.

varim-lcc-standard-val-2 (1)

Däremot kan det råda en viss osäkerhet vad beträffar drifttimmar och livslängd. I det sammanhanget kan man dock ta hjälp av grunderna för en livscykelanalys (LCA), eftersom det finns en direkt koppling mellan LCA och LCC vad gäller energieffektivitet.

Nedanstående standardvärden för drifttimmar och livslängd, uppdelad per produktsystem, används som utgångsvärden i VARIM’s LCC-beräkning.

varim-lcc-standard-values-2 (1)

Definition av effekter och verkningsgrader

Hydraulisk effekt (P-hydr) är den mängd som teoretiskt behövs för att utföra ett pumparbete. Vid ideala förhållanden utan några förluster skulle vi endast behöva betala för denna energin och verkningsgraden vara lika med 1.

För en översiktlig presentation av detta kan du klicka på bilden nedan.

varim-p-n-070924-effekter-o-verkngrader-sida-1webb-1 (1)

Inmatad effekt (P-in eller P1) är den effekt vi matar in för att få detta arbete (flöde+tryck) gjort, dvs den energi vi betalar för. Inmatad effekt = Hydraulisk effekt + extra den effekt som behövs pga förluster i pump och motor. Inmatad effekt är alltid större än hydraulisk effekt (P-in/P1 > P-hydr).

Axeleffekt (P-axel eller P2) beskriver akutell belastning på axeln i pumpenoch är endast intressant för pumptillverkaren ur konstruktionssynpunkt. Märkeffekt är således den maximala effekten som axeln i pumpen får belastas med och står i direkt relation till märkströmmen. Axeleffekten är alltid mindre än inmatad effekt men alltid större än hydrauliska effekten (P-in; P1 > P-axel; P2 > P-hydr).

Total verkningsgrad (n-tot) är förhållandet mellan hydraulisk effekt och inmatad effekt (P-hydr / P-in; P1) och anges i procent. Vid ideala förhållanden utan några förluster i pump eller motor skulle den totala verkningsgraden vara lika med 1.
Hydraulisk verkningsgrad (n-hydr) är förhållandet mellan hydraulisk effekt och aktuell axeleffekt (P-hydr / P-axel; P2) och ger ett mått på hur effektiv utformningen av pumphjul och pumphus att transportera vätskan.

Vid en produkt där hydrauldel (pumphjul + pumphus) och motor väljs separat, dvs inte är integrerad, erhålls total verkningsgrad genom att multiplicera motorverkningsgraden (n-motor) med hydrauliska verkningsgraden (n-hydr; n-pump).

Om du har frågor kring LCC är du välkommen att maila oss på varim@tebab.com.